Geachte toekomstig nieuw lid,

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van een ligplaats in de jachthaven van W.S.V. Blinckvliet kunnen wij u met genoegen mededelen dat er een geschikte ligplaats* voor uw schip beschikbaar is.
We wijzen U er wel op dat U de komende 5 jaar geen enkel recht kunt doen gelden op een andere (grotere) ligplaats dan bovengenoemde. Mocht u dus binnen die periode een groter schip aanschaffen, dan is daar geen ligplaats voor beschikbaar!

Met het aangaan van het lidmaatschap moet u rekening houden met de kosten van een nieuw lidmaatschap aan de vereniging.
Deze kosten maakt u o.a. mede-eigenaar van de vereniging en is een eenmalige initiële bijdrage welke in het geval van beëindiging van een lidmaatschap, niet wordt teruggegeven.
Deze extra kosten, die u kunt verwachten, zijn:
entreekosten (€500) (jeugdleden tot 18 jaar: €100)
Inschrijvingskosten (€50).

Een lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar. Van 1 januari tot 31 december.
U krijgt een factuur voor de contributie en uw ligplaats voor het gebruik tot 31 december.
Dit wordt berekent vanaf de datum dat uw lidmaatschap in gaat.

U kunt alle tarieven vinden op onze website--->

* Op dit moment zijn er veranderingen aangaande gedeeld eigenaarsschap van een schip.
   Daarom, indien u samen met iemand anders een schip in uw bezit hebt, dient u rekening mee te houden dat beide eigenaars lid moeten worden.


Om lid van de WSV blinckvliet te worden, wordt een procedure gevolgd die hierna wordt beschreven;

Procedure tot Lidmaatschap van WSV Blinckvliet:

Acties door u uit te voeren:

Het (alle documenten samen, in één keer, binnen 14 dagen) opsturen/mailen van de volgende  vier  documenten:

1 Inschrijf-formulier Aspirant-lid. (het hier onderstaande inschrijfformulier)
Volledig ingevuld met alleen de gegevens van het lid wat inschrijft.
U mag kiezen uzelf of u partner.
  
2 Uw pasfoto in kleur als bijlage. A.U.B. van dusdanige kwaliteit dat deze gebruikt kan worden voor publicatie in ons clubblad  "t`Spuigat".

3 Kopieën van uw WA-bootverzekering als bijlage, waaruit het volgende blijkt:

• Dat de verzekering op uw naam staat.
• De bootgegevens overeen komen met de bootgegevens in het "Inschrijf-formulier Aspirant-lid".
• De grootte van de maximaal uit te keren bedragen
(minimaal € 680700,- voor niet-zeegaande schepen en minimaal € 908000,- voor wel-zeegaande schepen).

4 Kopieën van uw WA-Particulierverzekering (als bijlage) waaruit blijkt dat u die heeft en dat deze op uw naam staat.
 
Gaarne onderstaande gegevens op te sturen/mailen binnen 14 dagen.
Latere ontvangst dan genoemde 14 dagen kan ertoe leiden dat de voor u beschikbaar komende ligplaats* uiteindelijk aan iemand anders wordt toegewezen. (conform artikel 14; lid 3 van het huishoudelijke reglement).
Bij ontbreken van documenten/gegevens of bij onduidelijkheden wordt u hierover telefonisch benaderd.
Indien u van tevoren het uittreksel statuten, huishoudelijk- en havenreglement wilt doorlezen, zijn deze te vinden op onze website.

Introductiebijeenkomst:
Wanneer de documenten in orde zijn wordt uw inschrijf-formulier Aspirant-lid gedurende 14 dagen in het clubgebouw ter inzage gelegd. Leden kunnen er kennis van nemen en eventuele bezwaren aan de Commissie van Introductie kenbaar maken.
Vervolgens wordt u uitgenodigd (ook uw eventuele partner en/of gezinsleden zijn van harte welkom) om bij een introductiebijeenkomst in ons clubgebouw aanwezig te zijn (uw aanwezigheid is verplicht, u kunt geen vervanger sturen !). Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken en u te informeren over allerlei zaken betreffende onze vereniging.

Aspirant-lidmaatschap:
Indien na het verstrijken van genoemde 14 dagen geen bezwaren zijn gemeld en u heeft deelgenomen aan de Introductiebijeenkomst, wordt u de nota toegezonden voor de desbetreffende ligplaats. Na ontvangst van uw betaling gaat het aspirant-lidmaatschap in.

Van Aspirant-lidmaatschap naar verenigingslid:
Gedurende een periode van minimaal 10 maanden na het ingaan van het aspirant-lidmaatschap wordt er gecheckt of een aspirant-lid aan alle verplichtingen heeft voldaan. Indien dat het geval is, wordt u door het bestuur uitgenodigd om op de eerste ledenvergadering, volgend op de 10 maanden periode aanwezig te zijn. U wordt dan door het bestuur aan de leden voorgesteld.
 
Organisatie:
Deze procedure wordt geleid door de Commissie van Introductie.
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
 
Rik van der Graaf (voorzitter commissie van Introductie) Tel. 0181 - 451811
Peter IJdema (Lid, tevens bestuurslid)  
Peter van Strijbos (Vertegenwoordiger havencommissie)  
     


* onder een ligplaats wordt ook verstaan een “zwerfplaats”.
Een zwerfplaats is een ligplaats waarvan de locatie in de haven nog kan veranderen.

 

Vanaf najaar 2017 worden er alleen nog maar leden aangenomen op tijdelijke basis.

Winter 2018/2019 en 2019/2020 is er renovatie gaande en is er een herindeling in de haven.

De ligplaatsen worden breder gemaakt waardoor er ligplaatsen vervallen.
Daarom heb ik nu enkele lege ligplaatsen om die verbouwing op te vangen.

We kunnen daarom niet garanderen dat als u nu lid wordt, en een ligplaats aanneemt, dat er na de herindeling ook nog plek voor u is.

Dan kunt u kiezen om lid te blijven en dan krijgt u een ligplaats zodra er een vrij komt.

Of u kunt opzeggen en krijgt u uw entreegeld terug.


 

Inschrijfformulier voor aspirant lidmaatschap WSV Blinckvliet.


Houdt u a.u.b. uw documenten gereed welke u gelijktijdig moet verzenden met uw inschrijving in dit formulier.
(zie ook punt 2, 3 en 4, hierboven vermeld)

Wilt u gaarne alleen de naam van de persoon invoeren die lid wil worden?

 

 

Voor de invulvelden, hieronder klikken a.u.b.

Vult u a.u.b. uw naam in?

Vult u a.u.b. uw voornaam in?

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Indien u geen vast telefoonnummer heeft vult u hier dan uw mobiele nummer in.

Vult u hier a.u.b. uw mobiele nummer in.

Vult u a.u.b. uw e-mail adres in?

Vult u a.u.b. uw beroep in?

Ongeldige invoer

Onjuiste invoer

Maak hier a.u.b. een keuze

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

 

De volgende vragen zijn voor informatie naar het KNWV.

Meld u a.u.b. Ja of Nee.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Maakt u a.u.b. een keuze.

Ongeldige invoer

 

 

Gegevens van het schip:

 

Vult u a.u.b. uw naam van uw schip in?

Vult u a.u.b. uw vorige thuishaven in.

Meld u a.u.b. wlek soort schip u in uw bezit heeft.

Vult u a.u.b. uw vorige Merk en Type schip in.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Meld u a.u.b. wlek soort schip u in uw bezit heeft.

Ongeldige invoer

 

 

Onderstaand kunt u de bijlagen toevoegen.

 

Wilt U a.u.b. de bijlagen gelijktijdig met dit inschrijfformulier verzenden.

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

Met het insturen van dit formulier verklaart u:

Eigenaar te zijn van het omschreven schip. 

Akkoord te gaan en bekend te zijn met de statuten en reglementen van WSV Blinckvliet.

Dit formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Alle informatie over hoe wij omgaan met uw privacy(-verklaring)--->

 

(*) Invullen verplicht

 

Na verzenden ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

WSV Blinckvliet behandelt uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden geven.